Print this page
Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 00:00

Luật Cán bộ, công chức 2008

Đăng bài: 
Đánh giá
(0 phiếu)

Luật số: 22/2008/QH12 - Luật Cán bộ, công chức - được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức.
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật cán bộ, công chức.

Đã xem 388 lượt

Bài viết của Nguyễn Ngọc Sanh

Bài liên quan