Print this page
Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 00:00

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT

Đăng bài: 
Đánh giá
(0 phiếu)

Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành ngày 28/3/2011)

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

....

Đã xem 382 lượt Cập nhật: Thứ năm, 14 Tháng 5 2015 15:07

Bài viết của Nguyễn Ngọc Sanh

Bài liên quan