Print this page
Thứ sáu, 14 Tháng 8 2015 00:00

Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ ...

Đăng bài: 
Đánh giá
(11 phiếu)

Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ (Ban hành ngày: 02/3/2012)
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ như sau: ......

Đã xem 8844 lượt Cập nhật: Thứ sáu, 14 Tháng 8 2015 13:28

Bài viết của Nguyễn Ngọc Sanh

Bài liên quan