TỔ TIN HỌC - NGOẠI NGỮ

Tổ Tin học - Ngoại ngữ được thành lập theo quyết định số .... /QĐ/NTB ngày 28 tháng 08 năm 2013 của trường THPT Nguyễn Thái Bình.
Trong tổ có 07 thành viên, trong đó có 5 nữ. Trong số đó có 1 đảng viên, tất cả đều đạt chuẩn.
Nhiệm vụ chủ yếu của tổ là dạy học các môn Tin học và Ngoại ngữ, bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém.
Cập nhật ngày 22/11/2017

-------oOo-------

CÁN BỘ - GIÁO VIÊN