Print this page

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH, NĂM HỌC 2017 - 2018

STT
Họ và tên
Chức vụ
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại
1
Nguyễn Ánh Tuấn
Trưởng ban Phú Xuân B, Xuân Phước 01668 902 542
2
Nguyễn Công Hoan
P. Trưởng ban Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình 0573 664 191
3
Nguyễn Thị Kim Chi
Thư ký HĐ - Phụ trách TTLa Hai Phú Xuân B, Xuân Phước 0979 435 838
4
Huỳnh Hồng Ty Kế toán - Phụ trách xóm Đồng Bé Phú Xuân B, Xuân Phước 0919 538 440
5
Phạm Thị My Ly Thủ Quỹ - Phụ trách xóm Đồng Đá Phú Xuân B, Xuân Phước 01697 772 406
6
Phạm Thị Ngọc Ủy viên - Phụ trách thôn Thạnh Đức Thạnh Đức, Xuân Quang 3 01697 042 729
7
Nguyễn Văn Lễ Ủy viên - Phụ trách thôn Phú Hội Phú Hội, Xuân Phước 01683 778 937
8
Đào Minh Tâm Ủy viên - Phụ trách Khối 10 Phú Hội, Xuân Phước 0978 145 178
9 Võ Thị Tuyết Mai Ủy viên - Phụ trách thôn Phước Hòa Phước Hòa, Xuân Phước 0914 046 367
10 Nguyễn Thành Luân Ủy viên - Phụ trách thôn Phước Nhuận Phước Nhuận, Xuân Quang 3 01658 649 348
11 Hà Văn Khanh Ủy viên - Phụ trách Khối 11 Phước Hòa, Xuân Phước 0987 355 915
12
Lê Thị Thoa Ủy viên - Phụ trách xã Xuân Quang 1 Suối Cối, Xuân Quang 1 0984 680 896
13
Nguyễn Viết Quyết Ủy viên - Phụ trách khu vực xóm Đồng Bò Phú Xuân A, Xuân Phước 01635 627 154
14
Ngô Chung Ủy viên - Phụ trách khu vực Xóm Trường Phú Xuân B, xuân Phước 01642 089 124
15
Huỳnh Ngọc Liêm Ủy viên - Phụ trách thôn Phước Hòa Phước Hòa, Xuân Phước 0949 538 779
16
Bùi Thế Hận Ủy viên - Phụ trách K12, xóm Vườn Cụt Phú Xuân A, Xuân Phước 01677 648 202
17
Ng. T. Đông Phụng Ủy viên - Phụ trách thôn Phước Nhuận Phước Nhuận, Xuân Quang 3 01663 158 634
18
Phạm Đình Khâm Ủy viên - Phụ trách thôn Phú Xuân B Phú Xuân B, Xuân Phước 0975 365 569
19
Phan Long Tịnh Ủy viên - Phụ trách thôn Phước Hòa Phước Hòa, Xuân Phước 0979 109 151
20
Bùi Chiểu Hoa Ủy viên - Phụ trách khu vực Xóm Chợ Phú Xuân B, Xuân Phước 0986 049 160
21
Hoàng Xuân Thạch Ủy viên - Phụ trách thôn Phú Hội Phú Hội, Xuân Phước 01692 169 277