Print this page

BAN ĐẠI DIỆN CHA MẸ HỌC SINH, NĂM HỌC 2016 - 2017

STT
Họ và tên
Chức vụ
Địa chỉ liên hệ
Điện thoại
1
Phan Hồng Lam
Trưởng ban Trạm Thủy nông Xuân Phước 0984 496 978
2
Lưu Thái Hòa
P. Trưởng ban Phú Xuân A, Xuân Phước 0987 355 437
3
Nguyễn Công Hoan
P. Trưởng ban Hiệu trưởng 0573 664 191
4
Đinh Văn Hảo
Kế toán Phú Xuân B, Xuân Phước 01688 553 393
5
Nguyễn Hồng Ty
Ủy viên - Phụ trách thôn Phú Xuân B Phú Xuân B, Xuân Phước 0985 528 487
6
Lê Thị Nhung
Ủy viên - Phụ trách thôn Phước Lộc Phước Lộc, Xuân Quang 3 0941 358 597
7
Phạm Hữu Vinh Ủy viên - Phụ trách thôn Phước Hòa
Phước Hòa, Xuân Phước
01685 100 018
8
Huỳnh Thị Sương
Ủy viên - Phụ trách thôn Phước Nhuận Phước Nhuận, Xuân Quang 3 01687 973 880
9
Nguyễn Văn Sen
Ủy viên - Phụ trách xã Xuân Quang 1
Kỳ Lộ, Xuân Quang 1
01655 412 073
10
Bùi Thế Hận
Ủy viên - Phụ trách thôn Phú Xuân A Phú Xuân A, Xuân Phước 01677 648 202
11
Phan Thị Ngân
Ủy viên - Phụ trách thôn Phước Nhuận Phước Nhuận, Xuân Quang 3 01672 346 225
12
Phan Đình Khâm
Ủy viên - Phụ trách thôn Phú Xuân B Phú Xuân B, Xuân Phước 0975 365 569
13
Nguyễn Thị Thanh Nga
Ủy viên - Phụ trách thôn Phú Xuân B Phú Xuân B, Xuân Phước 01253 490 444
14
Tô Son Hảo
Ủy viên - Phụ trách thôn Phước Nhuận Phước Nhuận , Xuân Quang 3 0985 802 567
15
Hoàng Xuân Thạch
Ủy viên - Phụ trách thôn Phú Hội Phú Hội, Xuân Phước 01692 168 277
16
Hồ Đinh Hà
Ủy viên - Phụ trách khu vực xóm Vườn Cụt Vườn Cụt, Phú Xuân B 0987 491 072
17
Võ Văn Thanh
Ủy viên - Phụ trách thôn Phú Hội Phú Hội, Xuân Phước 0912 142 877
18
 Trần Thị Như Thủy  Ủy viên - Phụ trách thôn Thạnh Đức  Thạnh Đức, Xuân Quang 3  0978 547 071
19
Hồ Thị Kim Loan Ủy viên - Phụ trách thôn Phước Nhuận Phước Nhuận, Xuân Quang 3 0987 685 752
20
Trần Văn Hải Ủy viên - Phụ trách khu vực xóm Đồng Bò Xóm Đồng Bò, Phú Xuân A 0948 4948 815
21
Tạ Văn Hòa Ủy viên - Phụ trách thôn Phước Nhuận Phước Nhuận, Xuân Quang 3 0984 884 146
22
Trần Văn Hiền Ủy viên - Phụ trách xã Xuân Quang 1 Kỳ Lộ, Xuân Quang 1 0985 799 533