Print this page

Đồng chí Nguyễn Văn Thời – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Xuân

Căn cứ Kế hoạch số 240/KH-SGDĐT, ngày 10/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên về bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức trong ngành giáo dục; Kế hoạch số 36-KH/BTGHU, ngày 21/6/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Xuân về bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, trường THPT Nguyễn Thái Bình tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường trong ngày 15 tháng 8 năm 2019.

Về triển khai, quán triệt các nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Nguyễn Thái Bình có các đồng chí Nguyễn Văn Thời – UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đồng Xuân; đồng chí Bùi Xuân Cường – Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Đồng Xuân.

Đồng chí Bùi Xuân Cường – Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy Đồng Xuân

Lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2019 nhằm bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường những nội dung cơ bản: Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương (Tỉnh, Huyện) và cả nước trong 7 tháng đầu năm 2019; Sự điều chỉnh chiến lược của Mỹ tác động đối với thế giới, khu vực và Việt Nam; Việt Nam trong chiến lược của Trung Quốc hiện nay; Tình hình biển Đông thời gian gần đây; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và học tập Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí minh; Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua các lớp bồi dưỡng chính trì hè năm 2019, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; nắm bắt tình hình an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế. Từ đó có ý thức đúng đắn về chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm của công dân, trách nhiệm, nghĩa vụ của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường./.

Lê Khắc Sơn

Cập nhật: Thứ hai, 26 Tháng 8 2019